در این مقاله مجموعه ای از برخی از دستورات لینوکس را که باید بدانید را مطرح می کنم . این دستورات لینوکس برای شبکه، SVN، جستجو، لیست کردن، تاریخچه ، LSOF ، sudo ، until, git و cat است.

gnome-window-300x229

بقیه در ادامه مطلب

۱- نمایش صد دستور اخیر در لینوکس :

history | sed “s/^[0-9 ]*//” | sed “s/ *| */\n/g” | awk ‘{print $1}’ | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 100 > commands.txt

۲- کپی یک فایل به یک زیر پوشه در درایو :

find . -type d -exec cp pathtofile {}/ \;

۳- حذف تمام پوشه های svn. در پوشه ی فعلی :

find . -type d -name ‘.svn’ -print -exec rm -rf {} \;

۴- نمایش لیست شبکه ها :

lsof -i -nP

۵- اجرای آخرین دستور :

sudo !!

۶- اجرای دستور قبلی تا زمانی که با موفقیت اجرا شده بود :

until !!; do :; done
۷- نمایش خلاصه ی کامیت های git :
git log –pretty=’format:%Cgreen%H %Cred%ai %Creset- %s’

۸- نمایش پسوند تمام فایل ها در پوشه ی جاری :

ls | perl -lne ‘++$x{lc $1} if /[.](.+)$/ }{ print for keys %x’

۹- نمایش ده دستور اخیر با نمایش تعداد دفعات احرا :

cat .bash_history | cut -f 1 -d\ | sort | uniq -c | sort -r | head
۱۰ – تولید لیست یوزرنیم ها از لاگ svn :
svn log | grep -E “r[0-9]+ \| .+ \|” | awk -F”|” ‘{print $2}’ | sort | uniq > ~/authors.txt