نرم افزارهای امنیتی رایگان ایمنی کافی دارند!

در دنیای امروز اغلب شرکتها مدام در حال ساختن نیازهای جدید برای کاربران هستند و این کار با تبلیغات و یا ایجاد هراس انجام می شود. با اینکه اغلب کاربران تا حد زیادی میدانند این ایجاد جو روانی چیزی جز زمینه سازی برای بیزینس و سودآوری نیست اما اغلب کاربران خیلی راحت به...

ادامه مطلب ...